Oslo-kunstnerpris-1990

Oslo Kulturpris og Kunstnerpris utdelingen 1990

Et hus i bevegelse!

CAK, er et lite Afrika i Oslo, som har i 40 år vært et innslag  i det norske kulturelle landskap!
Organisasjonen skal være politisk nøytral i den forstand at det ikke skal identifiseres med polistiske partier eller ideologier.

CAK får besøk av omkring hundre personer hver dag. Det dreier seg om folk som deltar på kurs, besøker en utstilling, vedværer en konsert, eller søker informasjon om afrikansk kultur. Det spesielle ved CAK er at organisajonen i lang tid har vært et arena der barn ungdom og voksne nordmenn har kunnet møte og lære Afrika å kjenne på en aktiv og medskapende måte, ikke primært som passive tilskuere til afrikanske kunstnere.

Virksomheter er basert på bruk av ekspertise fra afrikanske land som pedagoger, og aktivitetene konsentreres om ett afrikansk land eller kulturområde hvert år. De medarbeidere som rekrutteres fra vedkommende land⁄område, skal representere sine respektive land og kultur i senterets kurs, seminar og andre kulturaktiviteter.

A house in motion!

CAK – African Cultural Institute – is a little piece of Africa in Oslo which, for 40 years, has been a part of the Norwegian cultural landscape. The organisation is defined as being politically neutral in the sense that it should not be identified with political parties or ideologies.

CAK is visited by some 100 people every day, taking part in dance classes and drum lessons, attending a concert, visiting an art exhibition, or seeking information about African culture. What’s unique about CAK is that the organization has been an arena where  children, youth and adults have the opportunity to learn about Africa in an active, creative manner, not primarily as a passive receivers of African performing artists.

Our philosophy is based on using experts from African countries and the African Diaspora as teachers, and our activities concentrate on one or more African countries or cultural zones. The staff members recruited from the featured nations and areas represent their respective countries and cultures in the Centre’s class, seminars and other cultural activities.

Mottatte priser // Awards

  • I 1988 mottok CAK Fritt–Ord HONNØR PRIS for sitt arbeid for å spre afrikansk kultur.
  • For sin kulturelle innsats mottok CAKs grunnlegger Barth Niava OSLO KOMMUNES KUNSTNERPRIS i 1990
  • NRK ga i 2001 BLÅNISSEPRISEN til CAK for sitt arbeid med å formidle afrikansk kultur til norske barn gjennom 35 år.
  • Barnetimens Hederpris fra NRK i 2004 til Barth Niava!

  • In 1988 CAK obtained the Fritt–Ord’s Honour Prize for its work towards the dissemination of African culture in Norway.
  • For its cultural contribution CAKs founder Barth Niava received Oslo Kommune’s Kunstnerpris in 1990
  • NRK gave the BLÅNISSEPRISEN to CAK in 2001 for its work in promoting African culture for children throughout 35 years.
  • NRK’s Barnetimens Hederpris was awarded in 2004 to Barth Niava.