06. des 2018 | 18:30 - 21:00 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

 

«Å kunne gjenkjenne seg selv i beretningen om en annen kan endre livet. Å vite at et mål er oppnåelig kan gi styrke.» Dette er vesentlige grunner til at det er viktig for barn å oppleve rollemodeller som ligner på dem selv i historiene de får formidlet.

VELKOMMEN TIL ÅPNINGEN AV AFRIKANSKE BARNEBOKDAGER
06. – 09. desember 2018
CAK – Afrikansk Kulturinstitutt, Pilestredet 75 C Oslo

Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi siden 1997 og er et forum for presentasjon av afrikansk barne- og ungdomslitteratur til det norske publikum. Dette er også et tiltak som er viktig for afrikanere bosatt i Norge, ikke minst for annengenerasjons afrikanske barn, å holde kontakten med sin egen kulturbakgrunn og derved styrke sitt eget selvbilde. ABBD skal også bidra til å gi afrikanske barnebokforfattere, illustratører og forlag, større mulighet til utvikling og spredning utover det afrikanske markedet.

Årets ABBD vil arrangeres i tiden 06. – 09. desember 2018 og omfatte en utstilling av 500 boktitler fra Afrika og Karibia. Foruten utstillingen, vil det

arrangeres omvisninger og fortellerstunder for skoler og barnehager. Arrangementet åpnes med et ekspertpanel under temaet: How to restore balance in the diversity of children’s fiction! Formålet er å rette søkelyset mot en barnelitteratur som er i samsvar med kravene og behovene i dagens samfunn. Av flere hundre bøker som utgis hvert år I Norge og Europa for øvrig, er det svært få som har minoritetsbarn som hovedfokus. På tross av at mange anstrengelser er blitt gjort på dette feltet de siste tiårene, for å forbedre situasjonen, gjenstår det fortsatt mye som kan gjøres. Panelets rolle vil være å belyse fremtidige visjoner for multikulturelle barneboklitteratur i sin helhet.

English

“To be able to see yourself in someone else’s story can be life-changing. To know a goal is achievable can be empowering.” This is at the heart of why it’s so important for children to see role models that look like themselves in the stories they read!

WELCOME TO THE OPENING OF AFRICAN CHILDREN’S BOOK EXHIBITION
06 – 09 December 2018 at 6:30pm
CAK – African Cultural Institute, Pilestredet 75 C Oslo.

African Children’s Exhibition (ACE) has been hosted by CAK since 1997 and is a forum for the presentation of African children’s and youth literature to the Norwegian audience. This is also an initiative that is important for Africans living in Norway, especially for second generation African children, to keep in touch with their original cultural background, thereby strengthening their self-esteem. ACE will also help to provide African children’s writers, illustrators and publishers with greater opportunities for development and spread beyond the African market.

This year’s ACE will be held 06 – 09 December 2018 and include an exhibition of 500 book titles from Africa and the African Diaspora. Besides the exhibition there will be guided tours and narratives for schools and kindergartens. The event opens with an expert panel on the theme: How to restore balance in the diversity of children’s fiction! The aim is to focus on a children’s literature that complies with the requirements and needs of today’s society. Of hundreds of books published every year in Norway and Europe, very few have minority children as their main focus. Despite the fact that many efforts have been made in this field over the last few decades, to improve the situation, there is still much to be done. The role of the panel will be to illuminate future visions for multicultural children’s literature as a whole.

Program:

06.12. kl. 18.30: Åpningen av barnebokutstillingen

06.12. kl. 19.00: Ekspertpanel: How to restore balance in the diversity of children’s fiction!

Deltakere:

Verna Allette Wilkins (England/Grenada)
Verna Allette Wilkins er født i Grenada, og grunnlegger av Tamarind Books, et forlag som hun etablerte i 1987 for å produsere bøker med sikte på å gi svarte barn en følelse av positiv selvbilde. Hun fortsatte selv med å bli forfatter og skrev førti bildebøker og åtte ungdomsbiografier. Hennes bøker vises på BBC Barnetv og er tatt med i den britiske nasjonal skolepensum. Verna har mottatt mange priser, blant annet den britiske bokindustriens decibelpris for multikulturell publisering i 2008, og blitt bæret som doktor i litteratur ved Newman University i Birmingham for sin innsats som «barnelitteraturforkjemper». Verna Wilkins er internasjonalt anerkjent talsperson og konferanseforenkler i Storbritannia, Europa, Afrika og Karibia. Et øyeblikk som hun har sagt vil forbli for alltid festet i hennes sinn er når, under et skolebesøk i Storbritannia, en ung svart jente sa til henne: «Jeg hadde drømt om å bli forfatter, men trodde ikke jeg kunne bli det inntil jeg møtte deg! »
————-
Verna Allette Wilkins, born in Grenada, is the founder of Tamarind Books, a publishing company she set up in 1987 to produce books with the aim of giving children of colour a sense of self and personal value. She went on to become the author of forty picture books and eight biographies of young people. Her books have featured on BBC Children’s TV programmes and have been included on the National Curriculum for Schools. She has received many awards, among them the British Book Industry Decibel Award for Multicultural Publishing in 2008, and she has been honoured by Newman University Birmingham as a Doctor of Letters for her work as a “champion of Children’s Literature”. She is an internationally acclaimed speaker, facilitating conferences in the UK, Europe, Africa and the Caribbean. A moment that she has said will remain forever in her mind is when, during a school visit in the UK, a young black girl told her: “I always wanted to be an author, but didn’t think I could be one until I met you today!” https://en.wikipedia.org/wiki/Tamarind_Books


Nadia Essalmi
(Marokko/Morocco)
Nadia Essalmi er grunnlegger av Yomad, det første marokkanske utgiverhuset som har spesialisert seg på barnelitteratur. Basert i Marokkos hovedstad Rabat, ble forlaget grunnlagt i 1998. Dets publikasjoner utgis på fransk, arabisk og amazigh.
———
Nadia Essalmi is the founder of Yomad, the first Moroccan publishing house that specializes in children’s literature. Based in
Morocco’s capital Rabat, the publishing was founded in 1998. Its publications are published in French, Arabic and Amazigh.
http://www.100femmes.ma/en/femme/nadia.essalmi


Torild Skard
(Norge/ Norway)
Torild Skard er psykolog, hun var Norges første kvinnelige lagtingspresident. Som første kvinne i en lang rekke stillinger og verv, nasjonalt og internasjonalt, har hun markert seg som en sterk og engasjert forkjemper for kvinners og barns rettigheter.
———
Torild Skard is a psychologist, she was the first woman president of the Norwegian Lagting. As the first woman to hold various positions, nationally and internationally, she has proven to be a strong and committed advocate for women’s and children’s rights. http://en.wikipedia.org/wiki/Torild_Skard

 

Kristin Ørjasæter (Norge/ Norway)
Kristin Ørjasæter er litteraturviter og direktør for Norsk barnebokinstitutt i Oslo. Norsk barnebokinstitutt arbeider med å utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. Driver også forfatterutdannelse og forsker og arbeider med litteraturformidling. www.barnebokinstituttet.no.
——-
Kristin Ørjasæter is director of the Norwegian Children’s Book Institute in Oslo. The Norwegian Children’s Book Institute works to develop knowledge of children’s and adolescents’ literature. The department also conducts training and author research and works with the dissemination of literature. See ww.barnebokinstituttet.no.

 

Moderator: Michell Mpike (South Africa)
NB: The panel will held in English

Gratis adgang/ Free admission

OSB! Vi gjør oppmerksom på at bokutstillingen skal være åpen f.o.m. 07. t.o.m. 09. desember kl. 11.00 – 18.00. Det vil bli anledning til å kjøpe bøker.
———-
NB! The book exhibition will be open from 07 to 09 December 11am to 18pm. There will be an opportunity to buy books.

Velkommen!

 

 

Laster kart ....